Ogólne warunki personalizacji

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA NA PRODUKT Z NADRUKIEM INDYWIDUALNYM

Niniejsze Ogólne Warunki Umów stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 i dalszych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny w odniesieniu do realizowanych przez Galago Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamówień na produkty z nadrukiem indywidualnym oraz projekty tych nadruków

I. DEFINICJE

Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Umów zawieranych przez Galago Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Galago – Galago Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stanisławowie 66 (05-180 Pomiechówek), wpisana pod numerem KRS 0000175531 w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5341608610;
Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (w zakresie, w jakim dokonuje zamówienia w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, składające zamówienie na produkt z nadrukiem indywidualnym;
Zamówione produkty – w zależności od użytego w niniejszych Warunkach kontekstu: produkty, które jest zobowiązany wykonać lub już wykonała Galago, zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Galago realizuje na rzecz Klientów zamówienia (w dalszej części Warunków jako: „Zamówienie”) na realizację produktów z nadrukiem indywidualnym, w szczególności kubków do lodów oraz do napojów, nosidełek do izotermicznych pojemników do lodów, papierowych opakowań gastronomicznych, plastikowych naczyń stołowych, sztućców, szklanek, kieliszków, papierowych serwetek gastronomicznych, podajników do serwetek, papilotek i innych.
2. Szczegółowy zakres rodzajów produktów realizowanych przez Galago jest dostępny na stronie internetowej http://galago.pl/produkty, jak również u przedstawicieli handlowych Galago.
3. Galago oferuje produkty z nadrukiem standardowym, według dostępnego na stronie www.galago.pl katalogu, albo umożliwia złożenie zamówienia na realizację nadruku indywidualnego. Produktów z nadrukiem standardowym nie dotyczy opisana w niniejszych Warunkach procedura składania zamówienia i warunki nadruku. Produkty te mogą zostać zakupione przez Klienta, pod warunkiem ich dostępności w magazynie Galago. W przypadku, gdy dany produkt nie jest aktualnie dostępny w magazynie, Galago może go sprowadzić na indywidualne zamówienie Klienta, po wcześniejszych ustaleniach.
4. W wykonaniu zamówienia Galago ma prawo powierzyć wykonanie zamówienia, o których mowa w ust. 1 powyżej osobom trzecim, posiadającym wiedzę oraz zaplecze techniczne i technologiczne niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
5. Klient ponosi wszelkie następstwa podania niedokładnych, niekompletnych lub nieprawidłowych danych zawartych w dokumentach, korespondencji lub formularzach zamówień, również w przypadku, gdy niedokładność, niekompletność lub nieprawidłowość powstały bez winy Klienta, chyba że są zawinione przez Galago.

III. PROJEKT NADRUKU

1. W celu realizacji nadruku indywidualnego, Klient przesyła do Galago gotowy projekt nadruku, albo materiały graficzne, na podstawie których projekt wykonują graficy Galago.
2. Projekt przygotowany przez Klienta powinien spełniać warunki określone w „Instrukcji do nadruku”, dostępnej na stronie www.galago.pl.
3. Galago może odmówić realizacji zamówienia, jeśli istnieje podejrzenie, że przesłane przez Klienta do realizacji projektu materiały naruszają przepisy obowiązującego prawa (w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, dobra osobiste innej osoby) lub dobre obyczaje.
4. W celu rozpoczęcia przez Galago prac nad projektem nadruku, Klient wypełnia formularz Zamówienia na wykonanie projektu nadruku indywidualnego. Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej www.galago.pl lub przesyłany Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Wzór formularza zamówienia na wykonanie projektu nadruku indywidualnego stanowi załącznik nr 1 do Warunków.
5. Przyjęcie zamówienia na wykonanie projektu następuje z chwilą potwierdzenia tego zamówienia przez Galago.
6. Po otrzymaniu od Klienta wypełnionego formularza i materiałów graficznych, Galago przygotowuje wstępny projekt, który podlega dalszym uzgodnieniom i poprawkom. W przypadku, gdy zamiarem Klienta jest uzyskanie powyżej 50 tys. sztuk produktów, albo nadruku w nietypowych kolorach, Galago przygotowuje projekt nadruku również w postaci chromalina (wydruku kolorów na papierze odpowiadającym temu, z jakiego zostaną wykonane produkty). Klient może zamówić chromalin również w przypadku zamówienia poniżej 50 tys. sztuk za dodatkową opłatą w wysokości 100,00 euro.
7. Dokonując doboru kolorów nadruku, strony powinny posługiwać się próbnikami kolorów stosowanymi przez Galago, dostępnymi u jego przedstawicieli handlowych oraz w siedzibie Galago. Wybór koloru następuje poprzez ustalenie numeru odcienia z próbnika. Kolory w przesyłanych przez którąkolwiek ze stron projektach, czy próbkach są traktowane jako czysto orientacyjne i nie mogą być traktowane jako model i odniesienie dla druku.
8. Warunkiem przekazania zamówienia do realizacji jest akceptacja (podpisanie) przez Klienta projektu oraz sprawdzenie zgodności kolorów z projektem (akceptacja numerów odcieni) i akceptacja (podpisanie) chromalina (o ile został przygotowany), jak również zapłata zaliczki, o której mowa w Rozdziale VI ust. 2.
9. Galago nie przekaże zamówienia do realizacji, jeśli Klient nie uiści przedpłaty we wskazanym w potwierdzeniu zamówienia terminie. W przypadku uiszczenia przedpłaty po tym terminie, Galago wskaże nowy termin realizacji zamówienia.
10. Jednocześnie z akceptacją projektu Klient może również wyrazić zgodę na pokazanie (wyłącznie w celach marketingowych) gotowego produktu na stronie Galago.
11. Zrealizowane przez Galago produkty mogą różnić się maksymalnie o 5% od projektu pod względem gramatury papieru, wymiarów, koloru i odcienia. W razie wątpliwości, nie stanowi to nieprawidłowego wykonania umowy przez Galago, ani podstaw do kierowania w stosunku do niego jakichkolwiek roszczeń, czy też do odmowy przyjęcia wykonanych produktów.

IV. ZAMÓWIENIA

1. W celu zawarcia umowy z Galago, Klient składa zamówienie na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.galago.pl lub przesyłanym Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Wzór formularza zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Warunków.
2. Klient jest zobowiązany wypełnić formularz w sposób prawidłowy i kompletny.
3. Klient składa zamówienia po dojściu przez strony do porozumienia w przedmiocie projektu nadruku oraz podpisaniu tego projektu przez Klienta.
4. W formularzu zamówienia Klient wskazuje liczbę produktów, które ma wyprodukować Galago. Minimalna liczba sztuk produktów danego rodzaju, jaką może zamówić Klient jest podana w katalogu umieszczonym na stronie www.galago.pl. Klient ma możliwość zamówienia tej liczby lub jej wielokrotności.
5. Z przyczyn technologicznych Galago zastrzega, że wyprodukowana i dostarczona Klientowi liczba sztuk produktów może być różna (mniejsza lub większa) o 5% od wskazanej w zamówieniu. Klient zostanie w takiej sytuacji obciążony koniecznością zapłaty wynagrodzenia za liczbę sztuk produktów rzeczywiście wyprodukowanych i dostarczonych, a nie zamówionych, co oznacza, że kwota na fakturze może być maksymalnie o 5% wyższa lub niższa niż iloczyn liczby sztuk wskazanej w zamówieniu i ich ceny jednostkowej.
6. Składając zamówienie Klient oświadcza, iż zapoznał się z ofertą handlową Galago, w tym z projektem nadruków oraz cennikiem i w pełni ją akceptuje.
7. Zamówienie powinno być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Klienta oraz złożone:
– w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej galago@galago.pl
– w formie pisemnej na adres Galago wskazany w rozdziale I.
8. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia Zamówienia przez Galago. Galago potwierdza wyłącznie Zamówienia na projekt, który został podpisany przez Klienta.
9. Zmiana Zamówienia wymaga ponownej akceptacji projektu przez Klienta oraz potwierdzenia Zamówienia przez Galago. Zmiana zamówienia jest możliwa do momentu przekazania zamówienia do realizacji. W przypadku dokonania zmiany po przekazaniu zamówienia do realizacji, strony przyjmują, że zostało złożone nowe zamówienie.
10. Galago zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia Zamówienia bez podawania przyczyn. W takim przypadku Galago zwróci Klientowi przesłane przez niego materiały lub projekt nadruku.
11. Galago nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z odmową przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 10 powyżej.

V. WYKONANIE I ODBIÓR ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są realizowane w terminie indywidualnie ustalanym dla każdego rodzaju produktu i podanym w potwierdzeniu zamówienia. W związku z harmonogramem produkcji ustalanym przez zewnętrzny w stosunku do Galago podmiot, podany termin realizacji jest oznaczony widełkowo (od … do … dni). Warunkiem rozpoczęcia i wykonania zamówienia przez Galago w podanym przez niego terminie jest uiszczenie przez Klienta przedpłaty (o ile jest wymagana) w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia.
2. Czas realizacji zamówienia liczony jest od złożenia zamówienia przez Klienta (poprzedzonego akceptacją projektu) i wpłacania przez niego przedpłaty (o ile jest wymagana).
3. Po wykonaniu Zamówienia Galago zawiadamia o tym Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4. Galago dostarcza wykonane produkty na wskazany przez Klienta adres na terenie Polski. W przypadku wysłania całości zamówienia jednorazowo na wskazany przez Klienta adres (na terenie Polski) koszty wysyłki ponosi Galago.
5. Inny, niż wskazany w ust. 4 sposób dostarczenia/odbioru zamówionych produktów, powinien być ustalony przez obie strony na etapie składania zamówienia. W takim przypadku koszty wysyłki/transportu ponosi Klient. W szczególności Strony mogą określić, że produkty zostaną odebrane osobiście i na koszt Klienta z magazynu Galago znajdującego się w Stanisławowie 66 (05-180 Pomiechówek). Odbiór następuje po wcześniejszym ustaleniu terminu, w godzinach pracy Galago od poniedziałku do piątku, godz. 8:00-16:00.
6. Strony ustalają, że prawo własności zamówionych produktów oraz ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzi na Klienta:
1) z chwilą zakończenia załadunku zamówionych produktów na środek transportu wskazany przez Klienta;
2) z chwilą odbioru towaru w przypadku, gdy towary odbierane są bezpośrednio z magazynu Galago lub dostarczane są środkiem transportu Galago.
7. Klient lub wskazana przez niego osoba, w tym przewoźnik, jest zobowiązany niezwłocznie po odbiorze zamówionych produktów zbadać, czy przedmiotowe produkty, w tym ich ilość i jakość, są zgodne ze złożonym zamówieniem oraz, czy opakowania nie są uszkodzone.
8. W przypadku ustalenia odbioru osobistego i wystąpienia dłuższego niż 21 dni, licząc od dnia poinformowania o możliwości odbioru, opóźnienia w odbiorze zamówionych produktów, Galago odeśle zamówione produkty na adres Klienta, obciążając go wynikającymi z tego tytułu kosztami. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy strony ustaliły odmienny sposób odbioru, w szczególności odbiór partiami.
9. W przypadku, gdy wysłane, zgodnie z ust. 8 powyżej, produkty zostaną zwrócone na skutek tego, że adres Klienta został przez niego błędnie podany lub jest on nieaktualny, albo w przypadku, gdy Klient nie przyjmie przesłanych produktów, Galago ponownie poinformuje Klienta o konieczności dokonania odbioru zamówionych produktów, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku odbioru, Galago będzie uprawniona do ich zniszczenia. Galago jest zwolniona od obowiązku ponownego wzywania do odbioru i wyznaczania terminu, jeśli kontakt z Klientem jest niemożliwy lub znacznie utrudniony.
10. Zniszczenie zamówionych produktów zgodnie z ust. 9 powyżej nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty na rzecz Galago wynagrodzenia, o którym mowa w Rozdziale VI.
11. Poza wynagrodzeniem, które Klient jest zobowiązany zapłacić zgodnie z ustępami poprzednimi, w przypadku trwającego dłużej niż 30 dni opóźnienia w odbiorze Zamówionych produktów, Klient jest zobowiązany zwrócić Galago koszty ich przechowania. Wysokość tych kosztów zostanie ustalona na podstawie stawek rynkowych.
12. Strony mogą indywidualnie uzgodnić odmienne warunki odbioru i przechowania zamówionych produktów.

VI. WYNAGRODZENIE GALAGO

1. Za zrealizowanie Zamówienia Galago należy się wynagrodzenie ustalone wg cennika dostępnego na stronie internetowej http://galago.pl/o-nas/cennik-pdf oraz u przedstawicieli handlowych Galago. W drodze indywidualnych uzgodnień strony mogą ustalić wysokość wynagrodzenia odmienną od wynikającej z cennika.
2. Na poczet należnego Galago wynagrodzenia zaliczana jest kwota uiszczonej przez Klienta przedpłaty. Wysokość przedpłaty oraz maksymalny termin jej uiszczenia są określane w potwierdzeniu zamówienia. Galago może zadecydować, że realizacja zamówienia będzie się odbywać bez konieczności uiszczenia przedpłaty.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także należne Galago wynagrodzenie za wykonanie projektu nadruku.
4. W przypadku, gdy projekt nadruku został przez Galago wykonany, ale Klient nie złożył zamówienia na realizację tego produktu, Klient będzie zobowiązany zapłacić Galago kwotę 400 zł netto (słownie: czterysta zł netto) za wykonanie projektu. W takiej sytuacji prawa autorskie do wykonanego projektu przysługują wyłącznie Galago i nie przechodzą na Klienta. Klient nie ma prawa używać tego projektu do wykonania nadruku przez jakikolwiek inny podmiot, chyba że strony ustalą inaczej. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Klient prześle gotowy projekt nadruku.
5. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn innych niż wyłączna wina Galago, Galago należy się umówione wynagrodzenie (wynagrodzenie, jakie Klient miał zapłacić za realizację projektu według cennika), zwrot poniesionych ewentualnych dodatkowych wydatków lub pokrycie poniesionych szkód.
6. W przypadku, gdy zmiana treści zamówienia wymaga od Galago poniesienia dodatkowych kosztów, Galago jest uprawniona do żądania ich zwrotu od Klienta, proporcjonalnie do zakresu zmiany. W szczególności Klient może zostać obciążony należnością za wykonanie całego zamówienia, jeśli przed zmianą jego treści Galago rozpoczęła jego realizację.

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu prawidłowego wykonania Zamówienia, Galago wystawi fakturę VAT na kwotę ustaloną na podstawie postanowień Rozdziału VI i dostarczy ją Klientowi w oryginale wraz z zamówieniem oraz jej skan drogą elektroniczną.
2. Klient ma obowiązek uiścić należność wynikającą z faktury VAT w terminie określonym na fakturze VAT. Terminy płatności są ustalane indywidualnie przez Galago.
3. Zapłata następuje przelewem na rachunek bankowy Galago wskazany na fakturze VAT.
4. Za datę zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania należnej Galago kwoty na jego rachunku bankowym.

VIII. JAKOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ DOSTAWY, RĘKOJMIA

1. Galago realizuje zamówienia z wykorzystaniem produktów najwyższej jakości, wykorzystując stosowane przez siebie technologie oraz zgodnie z zamówieniem Klienta. Produkty dostarczane Klientowi nie były użytkowane przed dniem ich wydania.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, klientowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zgodnie z art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.
3. Reklamacje co do ilości i rodzaju Zamówionych produktów Klient zgłasza Galago w formie pisemnej, drogą elektroniczną lub faksem niezwłocznie, niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni kalendarzowych od daty odbioru produktów, pod rygorem utraty prawa do ich zgłoszenia. Przez datę odbioru produktów w zakresie dotyczącym reklamacji rozumie się datę zakończenia załadunku zamówionych produktów na środek transportu wskazany przez Klienta lub datę odbioru produktów, w przypadku, gdy są one odbierane bezpośrednio z magazynu Galago lub dostarczane kurierem/firmą transportową.
4. Niezgłoszenie informacji o ewentualnych wadach w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest równoznaczne przyjęciem przez Klienta zamówionych produktów bez zastrzeżeń.

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Składając zamówienie Klient oświadcza, że treści, które zamierza zamieścić na nadruku zostały przez niego pozyskane i znajdują się w jego posiadaniu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich.
2. Galago nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczone w przesłanym przez Klienta projekcie nadruku.
3. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Galago roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich lub praw własności przemysłowej do treści zawartych na nadruku, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Galago procesu w tym zakresie, Klient zobowiązany jest bezpośrednio przystąpić do sporu po stronie Galago i zwolnić ją z wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryć wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryć poniesione i udokumentowane przez Galago koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podjąć wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
4. Przeniesienie na Klienta własności egzemplarzy zamówionych produktów, jak również dokonanie za nie zapłaty, nie powoduje przeniesienia na Klienta praw autorskich (osobistych lub majątkowych) do projektu nadruku. Prawa te pozostają przy Galago lub podmiotach i osobach będących autorami projektu. Dotyczy to również sytuacji, gdy projekt dostarczył do Galago Klient, zaś projekt ten został następnie zmodyfikowany i dostosowany, w taki sposób, że doszło do powstania nowego utworu w rozumieniu przepisów z zakresu praw autorskich.
5. W przypadku dostarczenia przez Klienta projektu nadruku lub materiałów ze znakami towarowymi, logo, wzorami przemysłowymi, itp. Klient upoważnia Galago do wykorzystania tych znaków, logo, wzorów itp., w celu zamieszczenia ich na nadrukach.
6. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu i wyrządzenia przez to Galago szkody, Galago jest uprawniona do żądania jej naprawienia.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Galago może odstąpić od umowy:
1) w przypadku, gdy Klient nie uiścił na rzecz Galago kwoty, o której mowa w Rozdziale VI ust. 2, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu odpowiedniego terminu;
2) w przypadku braku współpracy ze strony Klienta, w szczególności braku odpowiedzi na kierowane do niego przez Galago pytania dotyczące realizacji Zamówienia, jeśli uniemożliwia to Galago wykonanie Zamówienia;
3) w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3 powyżej;
4) w przypadku wszczęcia procedury likwidacyjnej Klienta;
5) w przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o wystąpieniu zagrożenia upadłością Klienta;
6) w razie wydania nakazu zajęcia majątku Klienta, jako spółki cywilnej lub którejkolwiek z osób będącej wchodzących w skład tej spółki;
7) w innych przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1)-6) powyżej, może być zrealizowane przez Galago w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o zaistnieniu sytuacji uprawniającej do takiego odstąpienia.

XI. POUFNOŚĆ

1. Strony zobowiązują się w czasie trwania umowy oraz po jej wygaśnięciu nie przekazywać osobom trzecim a także firmom i instytucjom informacji, w posiadanie, których weszły w trakcie współpracy.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient jest zobowiązany do informowania Galago drogą elektroniczną o zmianach istotnych dla realizacji umowy, w tym o zmianie formy prawnej, sposobu reprezentacji, adresu siedziby, danych ewidencyjnych i teleadresowych, złożonych wnioskach o ogłoszenie upadłości, likwidacji, zakończeniu działalności oraz zmianach osób upoważnionych do określonych czynności w umowie.
2. Adresami właściwymi dla wszelkiej korespondencji prowadzonej w ramach umowy z Galago są adresy wskazane w formularzu zamówienia lub w formularzu zamówienia na wykonanie projektu nadruku indywidualnego.
3. Galago nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia Zamówionych produktów lub doręczenia Klientowi informacji, zapytań i dokumentów, jeśli jest to wynikiem podania nieprawidłowych danych do kontaktu lub niepoinformowania Galago o zmianie tych danych.
4. W sprawach nie uregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Postanowienia odmienne lub wykraczające ponad zawarte w niniejszych Warunkach, negocjowane są przez strony indywidualnie. Zawarcie umowy w okolicznościach, o których mowa w zdaniu poprzednim, następuje po dojściu do porozumienia w przedmiocie wszystkich kwestii będących przedmiotem negocjacji. Postanowienia te są wówczas wskazane w przesłanym Klientowi przez Galago potwierdzeniu zamówienia.
6. Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć pomiędzy Galago a Klientem w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Zamówienia będzie rozpatrywał sąd powszechny właściwy dla m.st. Warszawy.
Niniejsze Warunki obowiązują od dnia 01 listopada 2016 r. Galago przysługuje prawo do zmiany treści Warunków, o czym poinformuje poprzez udostępnienie nowego ich brzmienia na stronie internetowej www.galago.pl lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.